Polityka prywatności

W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są lub mogą być Państwa dane osobowe?

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone miedzy innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), Ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku oraz w ustawach specjalnych również w porządku krajowym

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż Administratorami
danych osobowych są:
a) Łukasz Sajewski, ul. Błękitna 17 A, 05-075 Warszawa, NIP: 5222776063,
b) DECCO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. V Poprzeczna 15, 04-611 Warszawa, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407150,
– występujących łącznie pod nazwą projektu „INSPIRO”

Współadministratorzy i proces współadministrowania

Informujemy, iż w pomiędzy Administratorami danych występuje proces współadministrowania, gdzie zgodnie
z art. 26 RODO:
a) w/w Administratorzy danych wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych dla
czynności związanych z prowadzeniem projektu pod nazwą „INSPIRO”,
b) informujemy, iż podmiotem odpowiedzialnym za wypełnianie obowiązków związanych z ochroną danych
osobowych na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w odniesieniu do
wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz ich obowiązków w odniesieniu
do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO są w/w Administratorzy danych,
c) informujemy, iż zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami zostanie udostępniona na
wniosek osoby, której dane dotyczą,
d) informujemy, iż niezależnie od powyższego osoby, których dane osobowe są przetwarzane wspólnie przez
Współadministratorów, mają prawo wykonywać przysługujące im prawa wobec wyżej wskazanego podmiotu,
który przetwarza ich dane osobowe,
d) w przypadku pytań dot. procesu współadministrowania prosimy o kontakt pocztą tradycyjna na adres
wskazany w Polityce Prywatności lub pocztą elektroniczną adres e-mail: odo@inspiro.pl

Dane kontaktowe do Administratora danych

Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres odo@inspiro.pl

W jakich celach mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?

Informujemy, iż podane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach:
• wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną
w odniesieniu do produktów własnych i usług (dotyczy projektu „INSPIRO” w tym w formie Newsletter.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a)
RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się wiążącą
strony umowę lub relację biznesową,
• wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu
do produktów i usług partnerów biznesowych, współpracujących z Administratorem danych. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO),
• w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania
w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub uzasadniony interes realizowany
przez Administratora danych (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie usprawiedliwionym celem uważa się wówczas
udzielenie odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania,
• w celach związanych z przygotowaniem oferty. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub jest to działanie zmierzające do zawarcia umowy
pomiędzy stronami (art. 6 ust.1 b) RODO),
• w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy oraz dociekania roszczeń w wyniku
realizacji postanowień umowy, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6
ust. 1 lit. c) RODO), przy czym za prawnie uzasadniony interes uważa się czynności podjęte w celu dociekania
roszczeń w wyniku realizacji postanowień zawartej umowy (np. proces windykacyjny),
• w celach rekrutacyjnych, czyli w przypadku otrzymania aplikacji o pracę. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; (art. 6 ust.1 c) RODO) – wynika z przepisów prawa zgodnie z Kodeksem Pracy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6
ust. 1 lit. f), przy czym za prawnie uzasadniony interes Administratora danych uznaje się uprawnienie
wynikające z Kodeksu Pracy w zakresie podejmowania czynności rekrutacyjnych.

Ujawnianie, przekazywanie, udostępnianie danych osobowych

Informujemy, iż Państwa dane osobowe są lub mogą być:
• ujawniane (przekazywane) odbiorcom danych osobowych – „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną,
organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest
stroną trzecią – ujawnienie odbywa się wyłącznie na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa,
• ujawniane (przekazywane) stronie trzeciej – „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ
publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający
czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane
osobowe. Dane osobowe mogą być lub są powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RODO (Administrator
powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator danych
podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe
środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych,
• dane osobowe mogą być ujawniane organom państwowym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)

Informujemy, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych
osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach
określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO.

Jak długo, zgodnie z zasada czasowości, będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Informujemy, iż:
• w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług – przez czas nieokreślony, do momentu wycofania udzielonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Informuje się o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług partnerów biznesowych, współpracujących z Administratorem danych – przez czas nieokreślony, do momentu wycofania udzielonej zgody,
• w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania
w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami – przez czas niezbędny do udzielenia
wyczerpujących informacji,
• w celach związanych z przygotowaniem oferty – przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia
Państwu naszej oferty oraz przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa,
• w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy – przez czas trwania umowy oraz przez
okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa,
• w celach związanych z realizacją postanowień Regulaminu – przez okres obowiązywania Regulaminu oraz
przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa,
• w przypadku prowadzenia procesu rekrutacyjnego, okres, przez który przetwarzane będą dane osobowe
ustalany jest indywidualnie dla każdego procesu rekrutacyjnego i podany zostanie w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Kto jest organem nadzorczym?

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, www.uodo.gov.pl (dawniej GIODO).

W jakich okolicznościach podanie danych jest wymogiem, a kiedy jest dobrowolne?

Informujemy, iż podanie danych osobowych jest:
• w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować
brakiem możliwości przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów
własnych i usług własnych drogą telefoniczną lub elektroniczną,
• w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług partnerów biznesowych, współpracujących z Administratorem danych –
dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji
handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług drogą telefoniczną lub elektroniczną
należących do partnerów biznesowych współpracujących z Administratorem danych,
• w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania
w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych
będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia Państwu odpowiedzi na zadawane pytania,
• w celach związanych z przygotowaniem oferty – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie
skutkowało brakiem możliwości przygotowania i przesłania oferty,
• w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy – jest wymogiem umownym. Niepodanie
danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i realizacji postanowień zawartych w umowie,
• w celach związanych z akceptacją i realizacja postanowień Regulaminu – jest wymogiem umownym.
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i realizacji postanowień
wynikających z Regulaminu,
• w przypadku prowadzenie procesu rekrutacyjnego, podanie danych ma charakter ustawowy (Kodeks Pracy)
oraz dobrowolny, gdzie niepodanie danych osobowych zawartych w ogłoszeniu rekrutacyjnym może skutkować nieuwzględnienia osoby w procesie rekrutacyjnym.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu

Informujemy, iż:
• wchodząc na stronę internetową Administratora danych, nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO,
• wchodząc na stronę internetową Administratora danych, mogą być zastosowane takie narzędzia jak pliki
cookies, służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, optymalizacji nawigowania stroną
internetową oraz w celach statystycznych: narzędzia Google Analytics (informacje o zasadach profilowania:
https://www.google.com/analytics/terms/pl) lub narzędzi mediów społecznościowych jak na przykład
Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/cookies),

Powrót na stronę główną

Wyrażam zgodę na marketing drogą elektroniczną i telefoniczną Polityka prywatności