Polityka cookies

Informujemy, iż:

a) wchodząc na stronę internetową www.inspiro.pl Administrator danych przywiązuje szczególną wagę do
poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie www.inspiro.pl Informuje się, iż
gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania
serwisem,
b) zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do
naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji
przechowywanych w plikach logów serwera www jest następujący:
– publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer
użytkownika)
– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
– nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
– czas nadejścia zapytania,
– pierwszy wiersz żądania HTTP,
– kod odpowiedzi HTTP,
– liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do
strony nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika,
– informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http, dane te nie są kojarzone z konkretnymi
osobami przeglądającymi strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki
z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane,
czy struktura strony nie zawiera błędów itp.,
c) informuje się, iż zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do
administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi
do administrowania serwerem oraz siecią Administratora danych. Na podstawie plików logów mogą być
generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich
statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
d) informujemy, iż mechanizm/narzędzia Cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek
informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie
przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników,
e) serwis www może zawierać odnośniki do innych stron www. Administrator danych nie ponosi
odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza Polityka cookies
dotyczy tylko serwisów www Administratora danych.

Jakie jest źródło pochodzenia danych?

Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane osobowe
pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas informujemy o źródle pochodzenia
danych.

Jaki zakres danych osobowych jest przetwarzany?

Administratorzy danych przetwarza dane osobowe zwykłe i w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów. W
przypadku przesyłania danych osobowych w celach marketingowych, przetwarzane mogą być np. imię i
nazwisko, numer telefonu lub/i adres poczty elektronicznej. Zgodnie z zasada minimalizacji, przetwarzamy tylko
taki zakres danych osobowych, jaki jest niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub wynika z obecnie
obowiązujących przepisów prawa.

Jak zabezpieczamy dane osobowe?

Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Ochrona Danych Osobowych – przetwarzanie z wykorzystaniem mediów społecznościowych

Informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem/z wykorzystaniem mediów
społecznościowych, takich jak np. prowadzenie fanpage na Facebook, LinkedIn, warunki przetwarzania danych
dostępne są na stronie internetowej dostawcy usługi tj. FB, LinedIn. Informujemy iż w przypadku, kiedy
Administratorzy danych decydują o celach i sposobach przetwarzania danych, staje się Administratorami
danych do tych danych i powierzają przetwarzanie danych osobowych do w/w mediów społecznościowych. W
przypadku przetwarzania danych osobowych przez w/w media społecznościowe w celach nieokreślonych przez
ADO, ADO nie odpowiada za dalsze przetwarzanie danych osobowych przez FB, LinkedIn, w tym m. in. w
postaci wykorzystywanych przez nich narzędzi cookies, narzędzi do profilowania, narzędzi do tworzenia
statystyk oraz innych celów, i tym samym nie odpowiada za skutki wynikające z naruszania bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych przez w/w media społecznościowe. Informujemy, iż skutkami dla ochrony
prywatności użytkowników prowadzonego przez ADO na FB fanpage mogą być m. in. ( w oparciu o Motyw 75
RODO/GDPR): szkoda majątkowa lub niemajątkowa, dyskryminacja, kradzież tożsamości, oszustwo dotyczącym
tożsamości, strata finansowa, naruszenie dobrego imienia, naruszeniem poufności danych osobowych
chronionych tajemnicą zawodową, nieuprawnione odwrócenie pseudonimizacji lub wszelka inna znaczna
szkoda gospodarcza lub społeczna, pozbawienie przysługujących osobie fizycznej praw i wolności lub
możliwości sprawowania kontroli nad swoimi danymi osobowymi oraz inne skutki materialne i niematerialne
dla osoby fizycznej. Przypominamy, iż każdy użytkownik FB może, w ramach przysługujących praw na gruncie
obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony prywatności / ochrony danych osobowych, we
własnym zakresie żądać od FB wyczerpujących informacji w sprawie w/w naruszenia oraz dociekania roszczeń
(art. 80 i 82 RODO/GDPR). Informujemy, iż użytkownicy fanpage mogą złożyć skargę bezpośrednio do PUODO
za pośrednictwem formularza dostępnego na: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Powrót na stronę główną

Wyrażam zgodę na marketing drogą elektroniczną i telefoniczną Polityka prywatności